Castlevania 21 votes

Mega Man 30 votes

Click either Castlevania or Mega Man to cast your vote.