Castlevania 10 votes

Mega Man 11 votes

Click either Castlevania or Mega Man to cast your vote.