Castlevania 50 votes

Mega Man 89 votes

Vote for either Castlevania or Mega Man.