Castlevania 46 votes

Mega Man 78 votes

Vote for either Castlevania or Mega Man.