Castlevania 26 votes

Mega Man 42 votes

Click either Castlevania or Mega Man to cast your vote.