Mario Kart 129 votes

Mario Party 145 votes

Vote for either Mario Kart or Mario Party.