Mega Man X 101 votes

Zero 101 votes

Vote for either Mega Man X or Zero.