NieR: Automata 85 votes

Xenoblade Chronicles 2 91 votes

Vote for either NieR: Automata or Xenoblade Chronicles 2.