NieR: Automata 77 votes

Xenoblade Chronicles 2 87 votes

Vote for either NieR: Automata or Xenoblade Chronicles 2.