NieR: Automata 46 votes

Xenoblade Chronicles 2 46 votes

Click either NieR: Automata or Xenoblade Chronicles 2 to cast your vote.