NieR: Automata 62 votes

Xenoblade Chronicles 2 61 votes

Click either NieR: Automata or Xenoblade Chronicles 2 to cast your vote.